ALGEMENE VOORWAARDEN BEZOEK AAN BEZOEK KAMELENMELKERIJ SMITS

U accepteert deze voorwaarden wanneer u een reservering maakt voor een van de arrangementen van Kamelenmelkerij Smits.

Boekingen

Boekingen zijn definitief wanneer deze door Kamelenmelkerij Smits per e-mail of per brief zijn bevestigd. Degene die namens de groep de reservering doet (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de reservering voortvloeien.

 

Prijzen

Prijzen die in offertes vermeld worden, zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven. De in de offerte aangegeven prijzen zijn geldig gedurende het lopende kalenderjaar. Kamelenmelkerij Smits heeft het recht om de prijzen aan het begin van een nieuw kalenderjaar te verhogen. De prijs die betaald wordt voor een bezoek aan de Kamelenmelkerij, is de prijs die geldt voor het kalenderjaar waarin het bezoek plaats vindt, ook al is de reservering in een vorig kalenderjaar gemaakt.

 

Betaling

Het bedrag dient 14 dagen vóór aanvang van het bezoek te zijn overgemaakt op het in de bevestiging aangegeven rekeningnummer.

Indien er na betalingsdatum meer mensen mee willen, kan dit op de dag zelf contant afgerekend worden. Het extra aantal mensen moet u van te voren doorgeven.

Indien er minder mensen meekomen dan bij de reservering is afgesproken, kan dit tot 14 dagen van te voren nog in mindering gebracht worden op de rekening. Binnen 14 dagen voor aanvang of indien een wijziging in het aantal personen niet wordt doorgegeven, wordt er geen geld teruggegeven voor deze personen.

Wordt de betaling pas achteraf gedaan, dan komen er extra administratie kosten bij van €50,- per groep.

Annulering

Annulering van een boeking kan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang kosteloos gedaan worden. Voor een annulering die niet minimaal 14 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, brengen wij de volledige programmakosten bij u in rekening. Annulering dient per email of per brief gedaan te worden. Annuleringen buiten kantooruren (9.00 – 17.30 uur) worden geacht te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

Bij annulering ontvangt u een schriftelijke (per email) bevestiging van annulering van Kamelenmelkerij Smits.

Groepsgrootte

Voor een rondleiding staat altijd een minimum bedrag per groep. De kosten die per persoon erbij komen boven het minimum aantal kunt u vinden in de prijslijst op de website of per email opvragen.

Voor alle personen uit een groep moet betaald worden, ook voor eventuele begeleiders en vrijwilligers.

Kamelenmelkerij Smits heeft het recht om groepen bij elkaar te voegen tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

Planning

Er worden meerdere groepen op een dag ingepland. Het is daarom genoodzaakt op tijd te beginnen en binnen de afgesproken tijd klaar te zijn. Als een groep te laat is, wordt het programma ingekort zodat het programma eindigt op de afgesproken eindtijd. Dit i.v.m. boekingen van andere groepen. Als een groep te laat komt, moet dit telefonisch aan ons gemeld worden.

Consumptie

Het meebrengen en nuttigen van eigen consumpties op de Kamelenmelkerij is verboden. Het is mogelijk om een bezoek aan de Kamelenmelkerij uit te breiden met een lunch of diner. Kamelenmelkerij Smits heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Veiligheid

De aanwijzingen van personeel van de kamelenmelkerij moeten altijd worden opgevolgd. Hiermee is uw eigen belang en dat van uw medebezoekers gediend alsmede de veiligheid voor de dieren. Als u niet volgens de regels handelt en daardoor een risico bent voor de veiligheid van de dieren, uzelf of uw medebezoekers, zal het personeel u hierop aanspreken. Wanneer door één van onze medewerkers geconstateerd wordt dat bezoekers de orde verstoren en/of andere bezoekers dan wel dieren lastig vallen of dat zij onder invloed van alcohol dan wel verdovende middelen zijn, wordt onmiddellijk de toegang tot het bedrijf geweigerd, of kunnen deze personen van het bedrijf worden verwijderd. In dit geval heeft u geen recht op schadeloosstelling.

Aansprakelijkheid

Een bezoek aan Kamelenmelkerij Smits en de activiteiten die ondernomen worden, is/zijn geheel op eigen risico. Kamelenmelkerij Smits is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de gasten. Noch voor fysiek, geestelijk of materieel letsel dat voor, tijdens of na een bezoek aan Kamelenmelkerij Smits mocht zijn ontstaan.

Kamelenmelkerij Smits doet haar uiterste best om de veiligheid van bezoekers te zo goed mogelijk te waarborgen. Echter verwachten wij van bezoekers dat zij de aanwijzingen van het personeel opvolgen.

Kinderen van nul tot twaalf jaar en jongeren van twaalf tot zestien jaar mogen niet zonder begeleiding het bedrijf bezoeken. Alle ouders en begeleiders van kinderen en groepen zijn verantwoordelijk voor degenen die onder hun leiding de kamelenmelkerij bezoeken.

Bij kinderfeestjes moet er per 4 kinderen minimaal 1 begeleider mee. Het is de bedoeling dat de begeleiders bijdragen aan het toezicht houden op de kinderen. Indien kinderen of volwassenen zich, tegen orders van het personeel in, toch misdragen, heeft het personeel het recht om deze mensen de toezegging tot (delen van) het bedrijf te ontzeggen.

Het gebruik van speeltoestellen en andere spelvoorwerpen geschiedt geheel op eigen risico.

De hele groep, dan wel de betreffende instelling of begeleiders van een groep, is/zijn aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van Kamelenmelkerij Smits. Als iemand uit de groep schade heeft veroorzaakt, moet dit gemeld worden aan het personeel, voordat het bedrijf wordt verlaten.

 

Onvoorziene omstandigheden

Kamelenmelkerij Smits heeft het recht om bezoeken te annuleren, onderbreken of stoppen, indien Kamelenmelkerij Smits zich hiertoe genoodzaakt voelt door onvoorziene omstandigheden. Hieronder valt o.a. dierziekten uitbraken en andere storingen of gebeurtenissen.

Indien het bedrijf door overmacht gesloten moet worden, zoals bij het uitbreken van dierziekten, zijn wij genoodzaakt alle boekingen te annuleren. Wij zullen u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen zodra de verplichting tot sluiting bij ons bekend is. Het kan daardoor voorkomen dat wij de boeking zeer kort van te voren annuleren, in dat geval zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel gemaakte reiskosten. In geval van annulering van ons uit, zullen we het betaalde bedrag voor het bezoek terugstorten.

 

Klachten

Kamelenmelkerij Smits zet zich met grote zorg in voor het ontvangen en rondleiden van bezoekers. Desondanks is het toch mogelijk dat bezoekers een gerechtvaardigde klacht menen te hebben. Deze klacht dient voor zover mogelijk op de dag zelf te worden ingediend bij Kamelenmelkerij Smits. Als directe indiening van een klacht onmogelijk is, of als de klacht naar uw mening niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één week schriftelijk of per mail worden ingediend bij Kamelenmelkerij Smits.